20A Switches-Wide Rocker

20A 1G Int Wide Rocker Switch
20A 1G 2W Wide Rocker Switch
20A 1G DP Wide Rocker Switch
20A 2G 2W Wide Rocker Switch
20A 2G Int Wide Rocker Switch
20A 4G 2W Wide Rocker Switch (2G Plate)